PHẦN TỤNG KINH

TÁN PHẬT
Pháp vương vô-thượng tôn
Tam-giới vô luân thất
Thiên nhân chi Ðạo-sư
Tứ-sanh chi từ-phụ
Ư nhất niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán-thán
Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞNG
Năng lễ sở lễ tánh không tịch
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì
Ngã thử đạo tràng như Đế Châu
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế  Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN DƯƠNG CÚNG PHẬT
Lư hương vừa ngún chiên đàn
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
Quyện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành
Pháp thân ảnh hiện rành rành
Chứng minh hương nguyện tâm thành kính dâng. 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Ha Ha Tát.
(3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi hội Thượng Phật Bồ tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni. 
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. 
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. 
Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. 
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần 1 tiếng chuông)

KỆ KHAI KINH
Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm màu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy xin trì niệm
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.
(3 lần, 1 tiếng chuông)

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Đại Tỳ Kheo, đều là bậc Đại A La Hán như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế, và hàng Đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát như thế, với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân ..v.v.., toàn thể đều đến dự hội. (1 tiếng chuông)

Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: “Từ đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó, có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp.” Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc?

Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ nước tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trỗi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa Trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó, sáng sớm thường mang hoa tốt cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn, liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong, đi kinh hành. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy. (1 tiếng chuông)

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng; những giống chim đó, ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói Pháp mầu như Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần .v.v.. Chúng sanh trong cõi đó, nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! 

Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ, không có tên ba đường dữ huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra.

Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báu, và mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó, đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! Cõi nước của Đức Phật A Di Đà trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy! (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! ý Ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi sáng các nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đến nay, đã được mười kiếp.

Xá Lợi Phất! Lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà biết được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá Lợi Phất! Cõi nước của Đức Phật đó trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy! (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Những chúng sinh trong cõi Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển. Trong đó, có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!

Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phát nguyện sinh về nước đó. Vì sao? Vì được câu hội một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Xá Lợi Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ nghe nói Đức Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước người đó. Lúc chết, tâm thần không điên đảo, người đó liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời lợi ích trên đây nên phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc.

Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức, lợi ích không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông, cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu  Âm Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, Chư Phật thường hộ niệm” (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Nam, có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm” (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Tây, có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm” (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Bắc, có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng  Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm.” (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Dưới, có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, Chư Phật thường hộ niệm.” (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Trên, có Phạm  Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên Kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm.” (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Ý của ông nghĩ thế nào, vì sao chư Phật thường khen ngợi Kinh này?

Xá Lợi Phất! Nếu có người nào nghe Kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các Đức Phật, thời người ấy được chư Phật ủng hộ và được giác ngộ giải thoát. Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các Đức Phật nói.

Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, và sẽ phát nguyện sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Xá Lợi Phất! Thiện nam, tín nữ nào có lòng tin, nên phát nguyện sanh về cõi kia.

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay, ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, và chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Ta, như: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được việc rất khó khăn, rất ít có ngay trong cõi Ta Bà đầy năm ác trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì các chúng sanh, Ngài nói Pháp này, tất cả thế gian đều khó tin.

Xá Lợi Phất! Phải biết rằng trong đời ác năm trược, thực hành việc khó này, Ta thành bậc Vô Thượng Chánh Giác. Thật khó thay! Vì tất cả thế gian, Ta nói Pháp khó tin này.

Đức Phật nói kinh nầy xong, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả trong đời, Trời, Người, A Tu La vân vân, nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ và lui ra. (1 tiếng chuông)

NGỢI KHEN CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Giáo chủ cõi Tây Phương
Đức Phật A di Đà
Phát bốn mươi tám nguyện 
Hướng dẫn đường chúng sanh. 
Đài sen rực rỡ sẵn sàng
Quán  Âm, Thế Chí, hai hàng tiếp nghinh.
Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát.
(3 lần, tiếng chuông)
—oOo—

PHẦN CÚNG NGỌ

Tán Hương
Hương tài nhiệt
Hương tài nhiệt, lư phần bảo đảnh trung,
Chiên đàn trầm nhũ chơn kham cúng,
Hương yên liêu nhiễu liên hoa động.
Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung,
Thiên thai sơn La hán.
Lai thọ nhân gian cúng (3 lần)
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 
Xá-lợi-tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. 
Xá-lợi-tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô trí diệc vô đắc. 
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết-bàn. 
Tam thế chư Phật y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề. 
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật
Thập phương thế giới diệc vô tỷ
Thế gian sở hữu ngã tận kiến
Nhất thiết vô hữu như Phật giả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần)

Cúng dường
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật.
Nam-mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam-mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật.
Nam-mô Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật.
Nam-mô Thập-phương tam-thế nhứt-thiết chư Phật.
Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.
Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-tát.
Nam-mô Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát.
Nam-mô Già-Lam thánh chúng Bồ-tát.
Nam-mô Lịch Ðại Tổ sư Bồ tát.
Nam-mô Ðạo tràng Hội thượng Phật, Bồ tát.

BIẾN-THỰC CHÂN-NGÔN:
Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ rô chỉ đế. Án, Tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần)
CAM-LỒ-THỦY CHÂN-NGÔN:
Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da. Đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng chư Hiền Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Ðẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn.
Linh kim thí giả,
Ðắc vô-thượng Ba-la-mật.
Tam-đức lục-vị,
Cúng Phật cập Tăng,
Pháp-giới hữu-tình,
Phổ đồng cúng-dường.

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN
Án nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần)

BÀI TÁN PHỔ CÚNG-DƯỜNG

Ngã kim phụng hiến cam-lồ vị,
Lượng đẳng Tu-Di vô quá thượng,
Sắc hương mỹ-vị biến hư-không,
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
Nam-mô Phổ-cúng-dường Bồ-tát. (3 lần)

Tứ sanh, cửu-hữu
đồng đăng hoa tạng
huyền môn, Bát nạn,
tam-đồ cộng nhập
Tỳ-lô tánh hải.
Cúng Phật dĩ nhật
Ðương nguyện chúng-sanh
Sở tác giai biện
Cụ chư Phật Pháp.

HỒI HƯỚNG
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

TAM TỰ QUY-Y
Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

***oOo****

PHẦN CÚNG CƠM

MA-HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 
Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; 
vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. 
Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chân thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: 
Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

Vãng sanh tịnh độ thần chú (3 lần)
Nam-mô a di đà bà dạ, 
Đa tha dà đa dạ, 
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na, 
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

TÁN A DI ĐÀ
A-Di-Ðà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ tát chúng diệc vô-biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Ðà Phật.
Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (64-108)
Nam-mô Ðại bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðại Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðịa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Thanh tịnh Ðại Hải chúng Bồ tát. (3 lần)

Nhất giả lễ kính chư Phật,
Nhị giả xưng tán Như Lai,
Tam giả quảng tu cúng dường,
Tứ giả sám hối nghiệp chướng,
Ngũ giả tùy hỷ công đức,
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
Bát giả thường tùy Phật học,
Cửu giả hằng thuận chúng sanh,
Thập giải phổ giai hồi hướng.

Quy y linh
Hương linh quy y Phật,
Hương linh quy y Pháp,
Hương linh quy y Tăng.
Hương linh quy y Phật, bất đọa địa ngục,
Hương linh quy y Pháp, bất đọa ngạ quỷ,
Hương linh quy y Tăng, bất đọa bàng sanh.
Hương linh đã quy y Phật rồi,
Hương linh đã quy y Pháp rồi,
Hương linh đã quy Tăng rồi.
Hương linh sở tạo chư vọng nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhất thế hương linh giai sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần)

Biến thực chân ngôn:
Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ rô chỉ đế. Án, Tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần)
Cam đồ thủy chân ngôn:
Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da. Đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Phổ cúng dường chân ngôn:
Án nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

Tiêu diêu chân thế giới. 
Khoái lạc bảo liên đài. 
Hiệp chưởng Thế Tôn tiền. 
Như Lai chân thọ ký.

 

Về đầu trang
menu-circlecross-circle